DEVREKANİ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

(Muhasebe Servisi)

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Genel Bütçe Kapsamındaki Ödemeler

1- Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi

2- Ödemenin Çeşidine Göre, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Yönetmeliği Eki Kanıtlayıcı Belgeler

4 İŞ GÜNÜ

2-

İdari Para Cezası Tahsilatı

İdari Yaptırım Karar Tutanağı

5-10 DK.

3-

Teminat Mektubu Kabul

1- İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir

resmi yazı

2- Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu

3- Teminat mektubu teyit yazısı

10-15 DK.

4-

Teminat İadesi

  1. Kesin Teminatlar

  1. Alındı Belgesi

  2. İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı Teminat mektubu teyit yazısı

  3. SGK nca düzenlenmiş soğuk mühürlü 'ilişiksiz' yazısı (*)

  4. İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı

B) Geçici Teminatlar

1- Alındı Belgesi

2- İdarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı

 

(*) Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı işleri hariç

 

1 SAAT

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Emin ERDEM İsim : Ekrem ÇEÇEN

Unvan :Malmüdürü V. Unvan: Kaymakam 

Adres :Devrekani Malmüdürlüğü Adres : Devrekani Kaymakamlığı

Tel :0 366 638 1050 Tel : 0 366 6381008

Faks :0 366 6381001 Faks : 0 366 6381059

E-Posta :ikandakoglu@muhasebat.gov E-Posta :

 

 

DEVREKANİ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

(Milli Emlak Servisi)

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Bedelsiz yatırım irtifak hakkı

Kamu taşınmazlarının tahsisi ve devri hakkındaki yönetmelik ve Hazineye ait taşınmazların yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen belgeler

6 AY

2-

Genel ve Özel satış işlemleri

313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen belgeler

6 AY

3-

İrtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi

2005/13 no'lu genelgedeki ve 301-306 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen belgeler

6 AY

4-

Menkul mal satış ve tasfiye

311 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğindeki belgeler

1-2 AY

5-

Rayiç bedel üzerinden doğrudan satış işlemleri

313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin II.bölümündeki belgeler

2 AY

6-

Tarım arazileri satış işlemleri

313. sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin C bölümündeki belgeler

6 AY

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

7-

Ecrimisil tahsilatı

Ecrimisil İhbarnamesi

5-10 DK.

8-

Kira tahsilatı

Kira taksit belgesi

5-10 DK.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Emin ERDEM İsim : Ekrem ÇEÇEN

Unvan :Malmüdürü V. Unvan Kaymakam

Adres :Devrekani Malmüdürlüğü Adres : Devrekani Kaymakamlığı

Tel :0 366 638 1050 Tel : 0 366 6381008

Faks :0 366 6381001 Faks : 0 366 6381059

E-Posta :ikandakoglu@muhasebat.gov E-Posta :

 

 

 

 

DEVREKANİ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

(Muhakemat Servisi)

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

İlama Bağlı Borç Ödemeleri

Ödenek Olması Kaydıyla,

 

1-Dilekçe (Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Ödeme Yapılacak Banka Adı

ile Banka Hesap Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.)

2-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı

3-Ödeme Vekile Yapılacaksa Vekaletname

4-Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesi İçin Serbest Meslek Makbuzu (İcra

Takibi yoluyla yapılacak ödemelerde Serbest Meslek Makbuzu İcra

Dairesine verilecektir.)

3 İŞ GÜNÜ

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Emin ERDEM İsim : Ekrem ÇEÇEN

Unvan :Malmüdürü V. Unvan Kaymakam

Adres :Devrekani Malmüdürlüğü Adres : Devrekani Kaymakamlığı

Tel :0 366 638 1050 Tel : 0 366 6381008

Faks :0 366 6381001 Faks : 0 366 6381059

E-Posta :ikandakoglu@muhasebat.gov E-Posta :