T.C.

DEVREKANİ KAYMAKAMLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S. NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

3091 sayılı

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi

-Matbu Dilekçe

-Kira Kontratı

-Tapu Belgesi

 

 

 

15 Gün

2

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Başvuru Dilekçesi

2-Fatura

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi-Sözleşme vb.

 

 

40 Gün

3

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1-Kafe Müracaat Formu

2-Matbu Dilekçe

3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

4-Vergi Levhası

5-Ruhsat sahibinin/sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi

6-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşme

(Müracaat için gerekli evrakların orijinalleri kontrol edildikten sonra fotokopilerine aslı gibidir işlemi yapılarak müracaat kabul edilir.

İzin belgesi alan iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir.)

 

 

 

 

 

1 Gün

4

 

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

1-Başvuru Formu

 

15 Gün

5

4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Başvuru Dilekçesi

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge

3-Nüfus Kayıt Örneği

 

 

 

7 Gün

6

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe

2-Mal Bildirim Formu (2 adet)

3-Nüfus Kayıt Örneği

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro

5-Sağlık Kurulu Raporu(%40 ve üzeri)

 

7 Gün

7

Yurt Dışı Bakım Belgesi

1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

15 Dakika

8

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

1-Dilekçe

 

15 Gün

9

Kat Mülkiyeti Kanununa göre Kapıcı Dairesinin Boşaltılması

1-Başvuru Dilekçesi

2-Varsa Kapıcı Dairesinin, adı geçen kapıcıya tahsis edildiğine dair karar veya yazı.

3-Sözleşmenin Feshi Kararı

4-Kat malikleri kurulu kararı veya bu kurulca yöneticiye yetki verilmiş ise yönetici kararı

5-Kapıcıya 15 gün süre verildiğini belirten tebligat

 

 

 

7 Gün

10

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

1-Dilekçe

 

15 Gün

11

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1-Şikayet Dilekçesi

 

 

30+15 Gün

12

Dosya Karar Örneği Verilmesi

1-Başvuru Dilekçesi

 

1 Gün

13

Köy Muhtarlığı Tahsilat Makbuzu, İhbarname ve Gelir Makbuzu Tasdik İşlemi

1-Tahsilat Makbuzu, Gelir Makbuzu ve İhbarnamenin seri numaralarının bulunduğu Köy Muhtarlığı adına kesilmiş faturası.

 

 

1 Saat

14

Görev Belgesi Müracaatları

1-Görev Belgesi Talep Dilekçesi

 

1 Saat

15

Muhtar İzin Müracaatları

1-İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi

1 Saat

16

Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı

1-Muhtarlık Mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığını bildiren dilekçe.

2-Dekont ve eski Berat

1 Ay

17

 

Köy Bütçeleri Onayı

1-Bütçe (2 Nüsha)

1 Gün

18

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

1-Başvuru Formu

15 Gün

19

BİMER

1-Başvuru Dilekçesi

15 Gün

 

 

 

 

 

20

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

 

 

 

 

 

5 Gün

21

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yapılan işlemler

Dilekçe Ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir

1- Görevlendirilenlerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Görevlendirilenlerin İkametgah ilmühaberi

3-Resmi kurumdan alınan izin yazısı

4- Görevlendirilen kişilerin sabıka kayıtları

5- İkişer adet fotoğraf

6-Toplanacak yardım miktarını gösterir keşif özeti

7- Yönetim kurulunca alınan karar fotokopisi

 

 

 

3 Gün

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Devrekani Kaymakamlığı İkinci Müracaat Yeri: Devrekani Kaymakamlığı

 

İsim : Ali ÇOLAKİsim : Ekrem ÇEÇEN

 

Unvan : Yazı İşleri MüdürüUnvan: Kaymakam

 

Adres : Devrekani Kaymakamlığı Adres: Devrekani Kaymakamlığı

 

Tel. : 0366 638 1059 Tel : 0366 638 1008

 

 

Faks : 0366 638 10 59 Faks : 0366 638 10 59

 

 

 

e-Posta: bilgi@devrekani.gov.tr - Posta: bilgi@devrekani.gov.tr